Ειδοποίηση για Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής

Η Εταιρεία σας επί του παρόντος δεν έχει συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής (NPQQ). Θα λαμβάνετε αυτή την υπενθύμιση έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης αυτού του ερωτηματολογίου.

Όροι χρήσης

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η χρήση, η τροποποίηση, η μετάδοση, η διανομή, η αποσυμπίληση (reverse engineer), ή με οποιοδήποτε τρόπο η εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιώματων ή του αποκλειστικού υλικού που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα προσφορών της In-tend, εκτός εάν αυτό αναφέρεται και επιτρέπεται από το In-tend Ltd. Εξαγωγή, αντιγραφή η μεταφορά δεδομένων από τις ιστοσελίδες αυτές σε άλλες βάσεις δεδομένων απαγορεύεται ρητά καθώς είναι μεταπώληση πληροφοριών της In-tend. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες σε αυτή την ιστοσελίδα, αποτελούν σήματα του εκάστοτε ιδιοκτήτη (ων), καθώς και κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, η επιλογή και η διάταξη αυτών, καθώς και τα λογισμικά, οι κωδικοί λογισμικών (underlying source code), τα λογισμικά (συμπεριλαμβανομένων των applets) και όλα τα άλλα υλικά σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της In-tend Ltd. και των θυγατρικών της, ή του περιεχομένου και των τεχνολογικών φορέων. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Η In-tend Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή καθυστερήσεις στο περιεχόμενο, ούτε για τυχόν ενέργειες που έγιναν λόγω εμπιστοσύνης σε αυτά. Η In-tend Ltd. αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, ως προς την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται, ή όσον αφορά την καταλληλότητα των πληροφοριών για οποιοδήποτε σκοπό. Αναδημοσίευση του περιεχομένου των προσφορών της In-tend απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της In-tend Ltd.

Οποιαδήποτε αναφορά σε συνδεδεμένη τοποθεσία (linked site) ή σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία τρίτων με βάση το όνομα του δεν συνιστά ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία μας, και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο σε σχέση με τη χρήση του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η In-tend Ltd, οι διευθυντές, οι υπαλλήλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπροσώποι και οι προμηθευτές της, να είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, ειδικής, τιμωρητικής, επακόλουθης ή άλλης ζημίας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απώλειας κέρδους, απώλειας εσόδων ή παρόμοιας οικονομικής ζημίας), είτε σε συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλως, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού σε αυτό το ιστοχώρο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστοχώρο, ακόμη και εάν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτή, και ούτε για οποιαδήποτε απαίτηση από τρίτους.

Προστασία & Πολιτική Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Data Protection Act. Οι προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγονται με την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση, την περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με την τιμολόγηση (όπου αυτό απαιτείται), για την δημιουργία ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης και για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που παρέχονται από In-tend Ltd, ή άλλες εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Όροι για εγγραφή και Πολιτική ακύρωσης

Εμείς θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες δεδομένων (όπως διαφημίζεται στην ιστοσελίδα www.sell2cyprus.com) που έχετε παραγγείλει, σύμφωνα με το συνδρομητικό πακέτο που έχετε επιλέξει μέσω εξατομικευμένης πρόσβασης σε μια ασφαλή περιοχή του δικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (EC Directive) του 2002, θεωρείται ότι έχετε συνάψει συμφωνία συνδρομής με In-tend Ltd (και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις) όταν έχετε υποβάλει συμπληρωμένο το έντυπο εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα και έχετε πρόσβαση στο προσωπικό σας λογαριασμό. Εάν αιτήστε εγγραφή για λογαριασμό μιας επιχείρησης, επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε την εν λόγω συνδρομή για λογαριασμό της επιχείρησης σας, ή του εργοδότη, και κατανοήτε ότι η εταιρεία σας, ή ο εργοδότης, είναι υπεύθυνοι για την εξ’ ολοκλήρου καταβολή του τέλους εγγραφής. Παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες κατά τη διαδικασία δημιουργίας της συνδρομητικής εγγραφής, εάν το επιθυμούν να εισάξουν και τα στοιχεία της εντολή αγοράς από την εταιρεία. Εάν δεν δωθούν λεπτομέρειες για την εντολή αγοράς, έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι δεν απαιτείται να διατάξει κάποιος την εγγραφή. Περίοδος εγγραφής θα είναι η περίοδος που επιλέχθηκε από εσάς κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων για την συνδρομής σας στην ιστοσελίδα https://sell2cyprus.in-tend.co.uk. Εντολές εγγραφής με την In-tend Ltd. ανανεώνονται αυτόματα στο τέλος κάθε περιόδου εγγραφής εκτός εάν λάβουμε εντολή (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται κατωτέρω) ακύρωσης πριν από το τέλος της εν λόγω περιόδου εγγραφής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ετήσια συνδρομή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δαπάνες τρίτων που προκύπτουν από τις καθυστερήσεις πληρωμών. Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί γραπτώς, το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από In-tend Ltd. καταβάλλεται εντός 28 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Ο πελάτης θα επιστρέψει στην In-tend Ltd. όλα τα έξοδα και τις δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την είσπραξη οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ετήσια συνδρομή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δωρεάν Δοκιμαστική Περίοδος:

Δωρεάν δοκιμαστικές προσφορές, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται ως αναπόσπαστο μέρος συνδρομητικών πακέτων. Αν επιλέξετε να μην ακυρώσετε τη συνδρομή σας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου θα τιμολογηθείτε με το ποσό που συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή που δημιουργήσατε την συμφωνία σας. Ακύρωση πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το online σύστημα ακύρωσης στην ιστοσελίδα www.In-tend-tenders.co.uk. Αυτό το σύστημα θα σας εκδόση πιστοποιημένη απόδειξη συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής του αιτήματος σας για ακύρωση. Online ακύρωση μπορεί να διεκπερεωθεί μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού (κάντε κλικ στο κουμπί ‘Η Συνδρομή μου’ και στη συνέχεια ‘Ιστορικό Συνδρομών’). Δεν αποδεχόμαστε αιτήματα ακυρώσεων προφορικά, γραπτά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείστε σημειώστε ότι, εάν η πιστωτική σας κάρτα αποτύχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής της συνδρομής και δεν λάβουμε την πληρωμή από μια άλλη πιστωτική κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να εκδόσουμε σας τιμολόγιο σας για το πλήρες ποσό της συνδρομής.

Πρόωρη ακύρωση:

Εάν δεν επιθυμείτε να εξαντλήσετε την πλήρη περιόδο της εγγραφής, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε το αντίτιμο ακύρωσης το οποίο ισούται με το 25% της συνδρομής συν το ποσό που οφείλετε για όλες τις υπηρεσίες που λήφθηκαν μέχρι την ημερομηνία του διακανονισμού, το οποίο υπολογίζεται βάση της ημερήσιας χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εάν επιλέξετε πρόωρη ακύρωση αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εντός 14 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού θα πρέπει να γίνει η πλήρης καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού υδάλλως εμείς (In-tend Ltd.) διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την προσφορά και να ζήτησουμε την καταβολή του πλήρες ποσού εγγραφής. Παρακαλώ σημειώστε: Η πρόωρη ακύρωση είναι διαθέσιμη μόνο στις συνδρομές με δωρεάν δοκιμαστική περίοδο και σ 'αυτές για ακυρώσεις που λαμβάνονται μέχρι 28 ημέρες μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

Δημοσιεύθηκε: 01/02/2016